Categorieën
Verenigingsnieuws Veteranennieuws

In Memoriam: Rien van den Broecke

Met diepe droefheid delen wij u mede dat op 27 april van ons is heengegaan onze erevoorzitter

Marinus Petrus van den Broecke

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Herinneringsmedaille VN Vredesoperaties met gesp Libanon
United Nations Interim Force in Libanon Service Medal
Medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dient bij de Koninklijke Landmacht in zilver
Huwelijksmedaille 2002
Europakruis van de CEAC
Ereteken van Erkentelijkheid UNV in Goud
IMOS Distinguished Merit Cross
IMOS Order of Merit, Officer
Kruis ECOS België
Draaginsigne Veteranen
Draaginsigne Nobelprijs VN Militairen
Gerechtigd tot het dragen van de groene baret van het Korps Commandotroepen
Gerechtigd tot het dragen van de blauwe baret van de Verenigde Naties

Hij was een buitengewone persoonlijkheid en zeer gewaardeerd dienaar van zijn land.

Wij danken hem voor zijn tomeloze inzet voor de Unie van Nederlandse Veteranen: als penningmeester van 1991-1999 en van 1999 tot 2023 als voorzitter. Hij heeft deze functies met grote toewijding en inzet vervult. Hij heeft in deze periode veel aandacht geschonken aan de belangen van zijn kameraden en passie voor dienstbaarheid. Hij heeft de Unie van Nederlandse Veteranen altijd met veel inzet en op gepaste wijze vertegenwoordigd bij vele evenementen.

Op 25 november 1954 werd hij opgeroepen als dienstplichtig soldaat en verliet de militaire dienst in 1991 als sergeant-majoor. Gedurende zijn diensttijd heeft hij de opleiding tot commando gevolgd en was gerechtigd de groene baret te dragen. Voorts werd hij in 1986 voor zes maanden uitgezonden naar de Libanon.

Na zijn diensttijd heeft hij zich geheel gewijd aan de Unie van Nederlandse Veteranen.

Voor zijn inzet voor de Unie van Nederlandse Veteranen werd hij in 2016 Koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en voorts in werd hij in 2018 tot Erelid en in 2021 tot Erevoorzitter van de Unie benoemd.

Het bestuur

K.J. Orsel, voorzitter
G. Storteboom, secretaris
R.J.M. Verkuijlen, penningmeester
E.H. Müller, algemeen bestuurslid (webmaster)
Drs. G. Ouwerkerk, algemeen bestuurslid

Categorieën
Verenigingsnieuws

Contributie 2024

Beste leden van de Unie van Nederlandse Veteranen,

We lopen al weer tegen het eind van het jaar 2023.

Voor ons ligt 2024. Dit betekent dat het weer tijd wordt voor het overmaken van de contributie voor 2024. Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag van € 30,00 over te maken op rekening NL 59 INGB 0002642305 t.n.v. Unie Nederlandse Veteranen, o.v.m. ‘Contributie 2024 [uw naam]’.

Categorieën
Verenigingsnieuws

Herdenking Zwartewaal

Op maandag 4 december jongstleden nam een delegatie van de Stichting Veteranen Oegstgeest (SVO) –op uitnodiging van de Unie van Nederlandse Veteranen (UNV) – deel aan een plechtige herdenking in het dorp Zwartewaal. Deze herdenking wordt jaarlijks mede verzorgd door leden van de UNV.

De herdenking vond plaats bij het Monument, dat gesitueerd is aan de Meeldijk no. 2 te Zwartewaal. De UNV heeft het Monument een aantal jaren geleden geadopteerd.

Om 12:00 uur ving de plechtigheid aan en werd de Oegstgeester deputatie verzocht om zich aan beide zijden van het Monument op te stellen. Behalve de leden van de UNV, waren er ook vertegenwoordigers van de Gemeente Voorne aan Zee (de plaatsvervangend burgemeester, drie wethouders en enkele dames van de afdeling ceremonies en herdenkingen), enkele persfotograven en inwoners van Zwartewaal. In totaal zo’n 25 belangstellenden. Deze stelden zich op tegenover het Monument ‘Verwoest Hoogte’, waar een Nederlandse en een Italiaanse vlag halfstok in de ijskoude wind wapperden.

De plaatsvervangend Burgemeester van Voorne aan Zee, de heer Rehwinkel, hield een korte toespraak. Hierbij ging hij in op wat zich in de nacht van 4 op 5 december 1944 op deze plaats heeft afgespeeld. De beide bewoners van het pand achter het Monument, de heren Johan en Jan Koene, hadden in hun woning een gedeserteerde Nederlandse SS’er en ook enkele gedeserteerde Italiaanse militairen verborgen. De SS’er werd echter opgepakt en hij verraadde de Italianen. De Duitse bezetter viel vervolgens de woning binnen en arresteerde de bewoners, gooide enkele handgranaten in de kelder waar de drie ‘onderduikers’ zich bevonden en stak vervolgens het huis, met de Italianen en de Nederlander er nog in, in brand. Hierdoor kwamen twee van de onderduikers om. De vijfde (een Italiaan) wist te ontkomen en kon later verslag doen van hetgeen zich hier in de nachtelijke uren had afgespeeld. De beide broers werden -op een later tijdstip- in de duinen bij Rockanje geëxecuteerd. Als represaillemaatregel werden nog eens acht inwoners van Zwartewaal door de Duitsers om het leven gebracht. Het verwoeste huis werd na de oorlog weer herbouwd en er werd een bescheiden Monument voor geplaatst. Jaren geleden is de overlevende Italiaan nog een keer terug geweest op de plaats waar het drama zich heeft afgespeeld.

Na zijn toespraak – en na 1 minuut stilte – legde de burgemeester een krans, waarbij de SVO-leden de eerbewijzen brachten. Ook de voorzitter van de UNV, Klaas Orsel, plaatste een bloemstuk bij het Monument.

Na de plechtigheid begaven de aanwezigen zich naar het Dorpshuis van Zwartewaal (de ‘Gaffelaar’) waar een uitgebreide lunch werd aangeboden.

Categorieën
Verenigingsnieuws

Data voor 2024 bekend

Door een technisch issue, is het de webmaster niet tijdig gelukt om berichten rondom de laatste ALV te plaatsen. De foto’s van de 28e oktober jongstleden staan inmiddels online.

Ook zijn de data voor komend jaar bekend:

13 april 2024 Algemene Vergadering (Boerke Mutsaers)

26 oktober 2024 Algemene Bijeenkomst / Reünie (Bronbeek)

Categorieën
Verenigingsnieuws

Algemene bijeenkomst / reünie

Vandaag is in de Kumpulan te Arnhem de jaarlijkse algemene bijeenkomst / reünie gehouden. In totaal kwamen 52 leden en partners naar de bijeenkomst.

De voorzitter en de secretaris openden de vergadering met mededelingen. Ook riepen ze op om na te denken hoe we nieuwe leden kunnen werven. Hoewel het ledental de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven, merken we toch dat de Unie aan het vergrijzen is en er moeilijk nieuwe (jongere) leden bij komen.

Na de formele opening werden eerst aan een aantal leden onderscheidingen uitgereikt:

Europakruis:

 • S. Renon

Ereteken van Erkentelijkheid in goud:

 • J.C.G. van Loo
 • K. Boesveld

Ereteken van Erkentelijkheid in zilver:

 • D.G.A. van Luxemburg
 • E.H. Müller

Na de pauze hield Peter Bercx een lezing over hoe hij om is gegaan met PTSS en het herstel daarna.

Ter afsluiting werd de traditionele blauwe hap genuttigd.

Categorieën
Verenigingsnieuws

John Snackers benoemd tot erelid

Vandaag hebben de voorzitter en secretaris aan John Snackers de speld en oorkonde uitgereikt die behoren tot het erelidmaatschap van de Unie.

John heeft jarenlang in het bestuur gezeten. Door een herseninfarct heeft hij lichamelijk moeten inboeten en zijn bestuursfunctie op moeten geven. Voor al zijn werk voor de Unie heeft het bestuur op 2 september j.l. besloten hem tot erelid te benoemen.

Categorieën
Verenigingsnieuws

Nieuwe website

Vandaag is de nieuwe website van de Unie online gegaan. Vooralsnog is er voor gekozen de inhoud van de oude website over te nemen. Later zullen er een aantal functionaliteiten worden toegevoegd.

Categorieën
Verenigingsnieuws

Algemene Ledenvergadering

5 oktober 2022

Tijd: 29 oktober 2022, aanvang 10:30 uur
Plaats: Kumpulan, KTOMM Bronbeek (Velperweg 147, 6824 MB Arnhem)

Agenda

 1. Opening van de vergadering
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen verslag vorige vergadering
 4. In-/uitgaande stukken en mededelingen
 5. Ervaring van het bestuur 5 mei Wageningen en Landelijke Veteranendag
 6. Uitreiking medailles
 7. Pauze
 8. Spreker: Peter Bercx
 9. Rondvraag
 10. Sluiting vergadering

Aanmelden voor de ALV/Reünie kan via email: secretarisunv@gmail.com of telefoon: 06-24157110.

Na afloop van de vergadering kunt u deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd. Kosten voor deze maaltijd zijn € 20,00 per persoon.

Betaling van de maaltijd graag bij opgave van deelneming aan de ALV/Reünie op rekening NL 59 INGB 0002642305 t.n.v. Unie Nederlandse Veteranen ovv uw naam.

Het bestuur hoopt u allen op de vergadering te zien.

Categorieën
Verenigingsnieuws

Nieuwe voorzitter

25 juli 2021

Van de oude Voorzitter, Rien van den Broecke

rienvandenbroecke

Waarde leden van de Unie van Nederlandse Veteranen. Bij mijn vertrek als voorzitter op de Algemene leden vergadering 30 oktober a.s. Heb ik de behoefte om via deze nieuwsbrief u allen hartelijk te bedanken voor het vertrouwen wat u mij de afgelopen jaren heeft geschonken.

Gedurende bijna 30 jaar heb ik leiding mogen geven aan onze vereniging. Dat heb ik niet alleen kunnen maar ook met steun van het gehele bestuur en niet te vergeten mijn echtgenote die mij altijd heeft gesteund. De Unie van Nederlandse Veteranen is een stabiele vereniging die de saamhorigheid en kameraadschap hoog in het vaandel heeft staan. Als vereniging nemen wij deel aan diverse evenementen met een detachement zoals : Bevrijding defilé in Wageningen, de Nederlandse Veteranendag,vele herdenkingen in het land en waar nodig is het bestuur aanwezig bij bijeenkomsten op uitnodiging.

Voorts heb ik uw belangen behartigd als lid van de vereniging Veteranen Platform. Al met al het was een fijne tijd om uw voorzitter te zijn en ik draag dan ook met een gerust hart het stokje over aan mijn opvolger Klaas Orsel die al enige taken van mij heeft overgenomen dit in verband met mijn en de gezondheid van mijn echtgenote. Dank en tot ziens op de Algemene ledenvergadering op 30 oktober bij Boerke Mutsaers.

Rien van den Broecke

Van de nieuwe voorzitter, Klaas Orsel:

IJs en wederdienende zal ik op 30 oktober het stokje overnemen van Rien van den Broecke. Een voorzitter die met hart en ziel de vereniging de afgelopen jaren op een zeer goede wijze heeft geleid. Ik zal trachten in zijn geest het beleid voort te zetten met daarbij volle aandacht aan ledenwerving. U kunt op mij rekenen.

Nu de werkelijkheid. We hebben een periode meegemaakt van bijna twee jaar dat ons leven werd beheerst door een virus die ons beperkte in bewegingen maar ook velen van ons ziek heeft gemaakt en in sommige gevallen met een slechte afloop. Als vereniging hebben we geen activiteiten kunnen ontplooien. In feite lag het verenigingsleven stil. Gelukkig zijn de regels weer versoepeld en hopen we, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, onze ledenvergadering weer te kunnen houden op 30 oktober a.s. bij Boerke Mutsaers. Ik hoop dat velen van u aanwezig zullen zijn. We kunnen dan weer bijpraten en genieten van een fijne lunch. Daarnaast zullen we zorgen voor een spreker. Dus houdt zaterdag 30 oktober vrij en kom naar de leden vergadering.

Klaas Orsel